Herroepingsrecht

 

Terugsturen: herroepingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument, volgens boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Wetboek Economisch Recht, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering. Dit herroepingsrecht wordt door Krëfel toegekend aan de consument om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

Deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant, binnen de 30 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, via een schrijven, e-mail, of fax zijn verlangen kenbaar maakt en op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte koopwaar terugstuurt.

We verwachten dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking en de goederen terugstuurt, binnen dezelfde termijn als hierboven vermeld (= 30 dagen vanaf de dag volgend op de levering ven het goed).

Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Artikels die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door de NV Krëfel zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen. Daarenboven is de klant niet gemachtigd een herroepingsrecht uit te oefenen ingeval van levering van audio-opnames, video-opnames en computerprogrammatuur (met inbegrip van voorafbetaalde herlaadbare telefoonkaarten) waarvan de verzegeling is verbroken.

Ingeval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de klant de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar de NV Krëfel Dienst "Terugzending e-shop". De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor uw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot u hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Verzendingen "port betaald door de bestemmeling" en "tegen rembours" zullen dus worden geweigerd. In het belang van de klant wordt aangeraden het bewijs van de terugzending door de post of de vervoerder te laten valideren. Krëfel kan bij wijze van dienstverlening de artikelen terughalen bij de klant mits een forfait van €30,00 (incl. BTW). Gelieve voor deze dienstverlening van Krëfel te bellen naar het nummer + 32 (0)2 255 00 00 of een e-mail te sturen naar expedi@krefel.be met vermelding van uw naam en bestelnummer.

Wij verzoeken u om de koopwaar terug te bezorgen op het adres vermeld in artikel 1.1 van onderhavige voorwaarden, samen met de leveringsdocumenten, en eventueel de factuur.

Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zullen we binnen een termijn van 30 dagen overgaan tot terugbetaling van elke som die u ons zou hebben betaald voor de aankoop van één of meerdere artikels. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat u dient te vermelden in uw herroepingsaanvraag.

Het herroepingsrecht is ook van toepassing bij Click&Collect bestellingen.