Promotieactie Krëfel “Wereldkampioenschap Voetbal” Scoort de Belgische ploeg meer dan 15 doelpunten? Dan wordt uw tv terugbetaald!

Brussel, 16 april 2018

Reglement

1. De hierna vermelde voorwaarden in dit reglement zijn van toepassing op de promotieactie “Wereldkampioenschap voetbal”(hierna ‘promotieactie’ genoemd) georganiseerd door NV KRËFEL, met maatschappelijke zetel in de Steenstraat 44 - Industriezone 4 in 1851 Humbeek/Grimbergen, en met ondernemingsnummer 0400.673.544 (hierna genoemd Krëfel). Deelname aan de promotieactie houdt de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavig reglement in. Enkel natuurlijke personen die minstens 18 jaar oud zijn en hun verblijfplaats in België hebben, kunnen deelnemen aan de promotieactie. Medewerkers en personeelsleden van Krëfel en elke andere persoon die betrokken is bij de uitwerking van de actie of er een invloed op kan hebben, mag niet deelnemen aan de actie.

2. De promotieactie wordt georganiseerd in het kader van de deelname van België aan het Wereldkampioenschap Voetbal in Rusland van 14 juni tot 15 juli 2018. Dit is een actie met aankoopverplichting.

3. Promotieactieverloop.
- De promotieactie begint op 26 april 2018 om 00 uur en eindigt op 17 juni 2018 om 23.59 uur.
- Als België meer dan vijftien doelpunten scoort (dus 16 goals of meer) gedurende het Wereldkampioenschap Voetbal, met inbegrip van de verlengingen, maar zonder de strafschopsessies, betaalt Krëfel haar klanten de aankoop van hun televisietoestel terug indien voldaan is aan de deelnemingsmodaliteiten en -voorwaarden.
- De terugbetaling van de waarde van de televisietoestellen (btw inbegrepen) zal gebeuren in ‘Krëfel e-vouchers’ (aankoopbonnen). De waarde van het tv-toestel zal overeenkomen met het reëel betaalde bedrag in de winkel of op de site (exclusief levering en/of plaatsing en exclusief de waarborg verlengde garantie).

4. Deelnemingsmodaliteiten en -voorwaarden:
Om aan de actie te kunnen deelnemen, moeten de klanten:
a) Een televisietoestel met een schermformaat van minstens 55 inch kopen van één van de merken aangeboden in een Krëfel winkelpunt of op de site krefel.be, tussen 26 april 2018 (vanaf 00 uur) en 17 juni 2018 (tot 23.59 uur).
b) Zich inschrijven, met hun eigen emailadres, op de ‘krefel.be/WK2018’ pagina van de site van krefel.be, tussen 26 april 2018 (vanaf 00 uur) en 17 juni 2018 (tot 23u59 uur). Bij deelname worden aan de deelnemers volgende gegevens gevraagd : naam, voornaam, email, telefoon, adres, en aankoopgegevens zoals vermeld op het aankoopbewijs. De deelnemers aanvaarden dat hun identiteit en hun gegevens gecontroleerd worden. Bij aanwijzingen van een valse of foute identiteit of adres, wordt de deelnemer automatisch uitgesloten. De deelnemers dienen hun aankoopbewijs bij te houden, aangezien Krëfel dit kan opvragen.

5. De actie verloopt onder toezicht van Meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder in Brussel. In geval van fraude zal de toekenning worden geweigerd van de prijs die de deelnemer toekomt, onverminderd elke latere gerechtelijke vervolging. Elke situatie die niet voorzien is in het reglement, zal worden voorgelegd aan de gerechtsdeurwaarder. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en er kan geen beroep tegen worden aangetekend.

6. De publicatie van de identiteit van de winnaars gebeurt onder voorbehoud van de controle van de identiteit, de juiste adresgegevens en de deelname volgens de regels. Deelnemers gaan akkoord om hun gegevens te delen met Krëfel, zodat Krëfel contact met hen kan opnemen als ze tot de winnaars behoren.

7. De winnaars worden persoonlijk, per e-mailing, op de hoogte gebracht op woendag 1 augustus 2018, op basis van het verslag van Meester Indekeu. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en er kan geen beroep tegen worden aangetekend.

8. De winnaars ontvangen hun ‘Krëfel e-voucher’ uitsluitend via e-mail, ten laatste op 10 augustus 2018. De vouchers zijn geldig van 10 augustus 2018 tot 09 augustus 2019.

9. Deelnemers verbinden zich ertoe in geen geval de identiteit van andere mensen te misbruiken en geen valse naam te gebruiken. Eenzelfde klant kan meerdere keren aan de actie deelnemen, indien alle deelnemingsvoorwaarden nageleefd worden. Er kan maar één keer per aankoop worden deelgenomen.

10. De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor wijzigingen aan deze actie of aan haar verloop en/of haar reglement aan te brengen, indien omstandigheden buiten zijn wil dat noodzakelijk maken. Hij kan niet verantwoordelijk worden geacht voor het eventuele onderbreken, uitstellen of annuleren van de actie van redenen buiten zijn wil.

11. Dit reglement is beschikbaar op ‘krefel.be/WK2018’ of op schriftelijk verzoek. Dat kan, vergezeld van een gefrankeerde omslag met vermelding van het adres, verstuurd worden aan Meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder, Maarschalk Joffrelaan 131 in 1190 Brussel. Er wordt per telefoon geen informatie uitgewisseld over het reglement, de vragen of de werking van de actie. Elke vorm van gerechtelijke actie is uitgesloten.

12. Als het verloop van de actie in het gedrang komt door een technisch incident bij inschrijving op de site van krefel.be, zal alles in het werk worden gesteld om de oorzaak van de storing te neutraliseren. Krëfel kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de problemen die te maken hebben met technische incidenten. Krëfel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incompatibiliteit tussen de technologie die gebruikt werd voor de promotieactie en de hard- en/of softwareconfiguratie gebruikt door de deelnemer.

13. Krëfel kan niet aansprakelijk worden gesteld als de promotieactie door overmacht of door eender welke andere toevallige oorzaak geannuleerd, uitgesteld of stopgezet zou moeten worden. In dat geval zal een aankondiging worden uitgehangen in de winkels, zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op eender welke schadeloosstelling.

14. Krëfel verwerkt, als verantwoordelijke voor de verwerking, de gegevens van de deelnemers conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en conform het privacybeleid beschikbaar op de website van Krëfel. De deelnemers zijn geïnformeerd dat Krëfel hun persoonlijke gegevens zal verwerken voor het beheer van deze wedstrijd. Mits uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer kan Krëfel deze persoonlijke gegevens gebruiken om hem/haar te informeren over volgende wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen. Krëfel geeft de persoonlijke gegevens van de deelnemers niet aan derden voor commerciële doeleinden en neemt alle noodzakelijke voorzorgen om de gegevens te beveiligen. Krëfel houdt de verzamelde persoonsgegevens bij gedurende de duur van het beheer van deze wedstrijd.