Klachtenprocedure

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via het contactformulier of bellen op 02 255 00 00. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,...).

Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.

De klant heeft de mogelijkheid om online een klacht in te dienen bij de Europese Commisie via deze link: naar de Online Dispute Resolution.

Krëfel onderschrijft de richtlijnen van BeCommerce. De gedragscode van het BeCommerce kwaliteitslabel heeft als doelstelling basisprincipes op te stellen die moeten worden nageleefd om de consument de nodige waarborgen te bieden, waardoor er een essentiële vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd tussen verkopers en kopers op het vlak van verkoop op afstand, met focus op e-commerce.